top of page

שאלות נפוצות

האם ניתן למכור רכב משועבד? 

ניתן למכור את הרכב ו/ או להעביר בעלות רק לאחר פירעון מלא של ההלוואה ושחרור הרכב משעבוד. בתיאום מול מח' שירות הלקוחות – נמציא מכתב כוונות עם סכום הפירעון. בנוסף  קיימת האפשרות שקונה הרכב יעביר ישירות אלינו את יתרת ההלוואה. במקרה כאמור יש להעביר אלינו את פרטי המשלם ולצרף העתק ת.ז/התאגדות של המשלם.

שחרור רכב משועבד עם פירעון חלקי

לא ניתן להסיר שעבוד כל עוד לא שולמה יתרת ההלוואה במלואה.

האם ניתן לשנות פרטי תשלום (הוראת הקבע) במהלך חיי ההלוואה? 

ניתן לשנות את הפרטים בתיאום מול מח' שירות הלקוחות, ובכפוף להעברת המסמכים הבאים – אישור ניהול חשבון וטופס הרשאה חדש חתום ע"י הבנק.

כיצד מקימים הרשאה להוראת קבע? 

ניתן להקים הרשאה באופן מקוון דרך אתר הבנק של הלקוח/אפליקציה, ולשלוח אלינו צילום מסך/עותק של הקמת ההרשאה.

להכנס לחשבון הבנק באינטרנט או באפליקציה > עו"ש > הקמת הרשאה חדשה לחיוב חשבון > למלא קוד מוסד > בשם המוטב לרשום שם מלא של בעל החשבון.

דרך נוספת היא להחתים את הבנק על טופס הקמת הרשאה (הוראת קבע) ולשלוח אלינו העתק.
*על מנת להימנע מהחזרת תשלום אשר יגרור חיוב בהוצאות יש להקים את ההרשאה ללא הגבלת סכום וללא הגבלת תאריך.

 

מתי ואיך מקבלים הסרת שעבוד ומשכון, לאחר העברת התשלום? 

הסרת שעבוד: אנו נבצע את הסרת השעבוד על הרכב במשרד התחבורה תוך זמן סביר לאחר תשלום מלא ומוחלט של כל יתרות ההלוואה לסילוק וצירוף אסמכתאות רלבנטיות.

הסרת משכון: אנו נמסור לידיכם את הטפסים הנדרשים לצורך הסרת המשכון ברשם המשכונות /החברות תוך זמן סביר, לאחר תשלום מלא ומוחלט של כל  יתרות ההלוואה לסילוק, וצירוף אסמכתאות רלבנטיות. 
 

לכמה זמן נדרש סעיף שעבוד בפוליסת הביטוח המקיף? 

יש לדאוג מיום קבלת הרכב לפוליסת ביטוח מקיף עם סעיף שעבוד לטובת קלס מימון רכב בע"מ,

כתובת: נחלת יצחק 38 ת"א, וזאת ללא קשר לגובה ההלוואה, פוליסת הביטוח צריכה להיות עם סעיף שעבוד לאורך כל תקופת ההלוואה עד לסילוקה המלא.
יש לשלוח אלינו העתק.
                                                                                                 
אנו מקבלים פוליסות מחברות ביטוח המאוגדות במדינת ישראל ובעלות רישיון ביטוח ישראלי בתוקף בלבד.

מה קורה במקרה של תאונה/ גניבה? 

בתיאום מול מח' שירות הלקוחות - במקרה של תאונה יש לשלוח אלינו דו"ח שמאי. 
במקרה של גניבה -  יש להמציא לנו דו"ח מהמשטרה / אישור מחברת הביטוח על גניבה .

שלחו אלינו

את הטפסים יש לשלוח אלינו לכתובת מייל sherut@kls.co.il או לוואטסאפ 0507474671

bottom of page